ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Van Plinten & Profielen Centrale B.V.

Artikel 1. Toepassing Algemene Verkoopvoorwaarden

1.1 Deze algemene Verkoopvoorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Plinten & Profielen
Centrale B.V., hierna te noemen PPC, en haar afnemers. Zij maakt deel uit van alle aanbiedingen tot, en
overeenkomsten inzake, de verkoop van zaken en het verrichten van leveringen en/of diensten door PPC.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Indien deze Algemene Verkoopvoorwaarden op grond van artikel 1 van toepassing zijn, ziet de afnemer hierbij
uitdrukkelijk af van toepassing van zijn of haar inkoopvoorwaarden.
2.2 Afwijkingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk
tussen partijen zijn overeengekomen.
2.3 Indien op enig moment zowel de inkoopvoorwaarden van de afnemer en deze Algemene Verkoopvoorwaarden beiden
van toepassing zijn zullen bij strijd tussen de verschillende voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden
prevaleren, tenzij en slechts voor zover, PPC de inkoopvoorwaarden van de afnemer vooraf uitdrukkelijk en
schriftelijk heeft aanvaard.
2.4 PPC is gerechtigd deze Algemene Verkoopvoorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde Algemene
Verkoopvoorwaarden treden alsdan in de plaats van de tot dan toe geldende voorwaarden en zijn van toepassing op
reeds bestaande overeenkomsten indien PPC de afnemer een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de
gewijzigde voorwaarden kennis te nemen.
2.5 Bij strijd tussen enige bepaling uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden en enige dwingend rechtelijke bepaling uit
de wet, blijven de overige bepalingen uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden onverminderd van kracht. PPC zal de
nietige bepaling vervangen door een bepaling die wettelijk geoorloofd is en zoveel mogelijk met de bedoeling van de
oorspronkelijke bepaling overeenkomt.
2.6 PPC behoudt te allen tijde uitdrukkelijk haar recht om, op enig moment, strikte naleving van de bepalingen uit deze
Algemene Verkoopvoorwaarden te verlangen. Het niet steeds verlangen van strikte naleving van deze Algemene
Verkoopvoorwaarden door PPC brengt niet mee dat zij afstand doet van haar voornoemde recht op naleving.

Artikel 3. Aanbod en aanvaarding

3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van PPC in brochures, prijscouranten of in welke vorm dan ook, zijn geheel
vrijblijvend, ook indien het aanbod een termijn voor aanvaarding inhoudt.
3.2 De afnemer is akkoord met en gebonden aan de aan hem ter beschikking gestelde stalen en modellen van PPC en hun
specificaties door het plaatsen van een bestelling of order via PPC, hetgeen uitsluitend schriftelijk (per fax, e-mail of
webshop) kan geschieden. PPC is door een bestelling of order slechts gebonden indien en voor zover deze schriftelijk
door PPC is bevestigd, of PPC met de uitvoering daarvan is begonnen.
3.3 Zonder toestemming van PPC kunnen de order of bestellingen van de afnemer niet worden herroepen. PPC heeft het
recht zonder opgaaf van redenen een bestelling of order te weigeren. Een weigering van een order of bestelling om
wat voor reden dan ook, kan nimmer aanleiding geven tot enige aanspraak op schadevergoeding van de afnemer ten
aanzien van PPC.
3.4 Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers of tussenpersonen van PPC binden PPC slechts indien deze
schriftelijk door haar zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijs

4.1 De orders worden uitgevoerd tegen de op het moment van bestellen door PPC algemeen gehanteerde prijzen en
condities, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Alle prijzen zijn exclusief
omzetbelasting (B.T.W.), verzend-, of andere kosten welke in verband met de overeenkomst verschuldigd zijn, tenzij
anders is vermeld in aanbiedingen, offertes, prijscouranten of opdrachtbevestigingen. Bij bestellingen en orders onder
50 Euro wordt 10 Euro transportkosten in rekening gebracht. Indien in dezelfde week de totale waarde van de
afleveringen alsnog groter wordt dan 250 Euro, dan vervalt de transporttoeslag van 10 Euro.
4.2 Indien tussen partijen overeenkomstig het bepaalde in 4.1 een andere prijs is overeengekomen dan de gehanteerde
prijs op het moment van aflevering en na datum van de totstandkoming van de overeenkomst een of meer
kostprijsfactoren, ongeacht de reden daarvoor, een verhoging ondergaan, is PPC gerechtigd de overeengekomen prijs
dienovereenkomstig te verhogen indien en voorzover de verhoging redelijk is, tenzij partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeengekomen dat het een vaste prijs betreft. Onder kostprijsfactoren vallen, niet limitatief
weergegeven: arbeids-, materiaal-, of transportkosten, invoerrechten, belastingen of andere heffingen,
valutaschommelingen.
4.3 De afnemer heeft het recht om, binnen 14 dagen nadat hij in kennis is gesteld van de prijsverhoging die PPC conform
het bepaalde in artikel 4.2 heeft gehanteerd, de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling aan PPC
te ontbinden, in andere gevallen is de afnemer daartoe niet gerechtigd.

Artikel 5. Betaling

5.1 De afnemer zal, zonder enige aftrek of verrekening, alle betalingen aan PPC op de verkoopfactuur voorgeschreven
wijze voldoen door middel van automatische incasso, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen of op
de factuur een andere termijn is aangegeven.
5.2 PPC is slechts gehouden tot het verstrekken van eventuele kortingen, bonussen en dergelijke indien de afnemer heeft
voldaan aan de nakoming van haar verplichtingen jegens PPC.
5.3 Indien de verschuldigde prijs door de afnemer niet binnen de termijn als bepaald in artikel 5.1 is voldaan aan PPC, is
de afnemer van rechtswege in verzuim en wordt hij over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd aan
PPC, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag
waarover de wettelijke rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. De afnemer is,
vanaf de datum dat hij van rechtswege in verzuim is, tevens een direct opeisbare boete van 1,5% per maand
verschuldigd over het openstaande bedrag.
5.4 Indien de afnemer met enige betaling in gebreke is worden alle door de afnemer verschuldigde bedragen aan PPC
terstond opeisbaar en PPC kan de onmiddellijke betaling daarvan vorderen, vermeerderd met de rente zoals is bepaald
onder artikel 5.3, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Onverminderd de rechten van PPC
voortvloeiende uit het bepaalde in artikel 5.3, het bepaalde in de vorige zin, het recht van PPC op volledige
schadevergoeding en het bepaalde in artikel 10 met betrekking tot ontbinding van de overeenkomst met de afnemer, is
PPC gerechtigd de uitvoering van alle opdrachten ten behoeve van de afnemer op te schorten totdat alle door de
afnemer aan PPC verschuldigde bedragen zijn betaald. Eventuele (buiten) gerechtelijke incassokosten welke door
PPC worden gemaakt in verband met de inning van enige betaling van de afnemer komen voor rekening van de
afnemer.
5.5 Alvorens tot uitvoering van haar verplichting jegens de afnemer over te gaan is PPC te allen tijde gerechtigd gehele of
gedeeltelijke vooruitbetaling van de verschuldigde bedragen, of een vervangende zekerheid in de door haar gewenste
vorm, te verlangen. In geval van levering onder rembours brengt PPC 12,50 euro in rekening bij bestellingen en
orders onder de 250 euro.

Artikel 6. Levering

6.1 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, geschiedt de levering op de in het verkoopboek vermelde
vaste leverdagen, op een vaste plaats (1 per afnemer), waarbij PPC eenzijdig de wijze van transport en verpakking
bepaalt.
6.2 Alle levertijden die door PPC worden opgegeven zijn bedoeld als indicatie en betreffen derhalve geen finale termijn.
Overschrijding van de levertijd doet geen verzuim van PPC intreden en geeft de afnemer geen recht op enige
schadevergoeding.
6.3 PPC is gerechtigd om een opdracht in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is PPC
bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
6.4 De afnemer mag de in ontvangst genomen zaken slechts retourneren indien schriftelijk gemeld en PPC daartoe
uitdrukkelijk haar voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend. Chemische producten, beschadigde
producten en producten die niet in de originele verpakking zitten worden niet retourgenomen. De retourzending zal
door een PPC medewerker na ontvangst in het magazijn van PPC worden gecontroleerd op bovenstaande. De PPC
chauffeur is niet geautoriseerd om deze controle te doen. Daarnaast kunnen goederen bij bezoek van de PPC
vertegenwoordiger aan hem aangeboden worden, waarbij hij de goederen op bovenstaande direct controleert. De
waarde van de retourgegeven goederen zal niet uitbetaald worden maar wordt verrekend met nieuwe bestellingen.
Indien de zaken op een andere wijze worden geretourneerd, zullen de kosten van de retourzending altijd voor rekening
van de afnemer zijn, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
6.5 De afnemer is verplicht de geleverde zaken in ongeschonden toestand onder zich te houden en om de eventueel door
PPC verstrekte voorschriften met betrekking tot de wijze van opslag en behandeling strikt na te leven.
6.6 Indien door PPC een monster of voorbeeld is verstrekt of getoond aan de afnemer, wordt dit vermoed slechts bij wijze
van aanduiding te zijn verstrekt of getoond. De hoedanigheid van de te leveren zaken kunnen derhalve afwijken van
het monster of het voorbeeld.
6.7 PPC is naar redelijkheid bevoegd zaken te leveren die afwijken van de order van de afnemer. De afnemer is
gedurende 36 uur nadat hij de afwijking van de overeengekomen zaak heeft opgemerkt of deze redelijkerwijs had
kunnen opmerken bevoegd om de overeenkomst te ontbinden, indien de overeengekomen zaak wezenlijk afwijkt van
de geleverde zaak.

Artikel 7. Risico en eigendomsvoorbehoud

7.1 Op het moment van aflevering gaat het risico voor de geleverde zaken over op de afnemer, ongeacht het bepaalde in
artikel 7.2.
7.2 De eigendom van de geleverde of te leveren zaken blijven rusten bij PPC totdat de afnemer volledig heeft voldaan aan
zijn betalingsverplichtingen en alle andere verplichtingen die samenhangen met en voortvloeien uit de levering van
deze zaken. Overigens blijft de afnemer, ongeacht het bepaalde in de vorige zin, telkens verplicht tot tijdige betaling.
7.3 De afnemer is, zolang hij niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen zoals weergegeven in 7.2, niet bevoegd om de
zaken waarop PPC het eigendomsrecht heeft voorbehouden aan derden te verpanden dan wel bij wijze van ‘
zekerheidsstelling over te dragen, anders dan overeenkomstig de normale uitoefening van zijn bedrijf of de normale
bestemming van de zaken.
7.4 PPC is gerechtigd om de zaken met betrekking waartoe de afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen, zoals
weergegeven in artikel 7.2 heeft voldaan, onder zich te houden totdat het verschuldigde volledig is voldaan dan wel
om de zaken aan derden te verkopen in welk geval de opbrengst na aftrek van de kosten in mindering komt op het
door de afnemer verschuldigde.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 De huidige en toekomstige industriële en intellectuele eigendomsrechten, onder meer belichaamd in de door PPC
geleverde zaken en diensten alsmede in de merken en logo’s van PPC blijven onverkort rusten bij PPC en worden op
geen enkele wijze overgedragen aan de afnemer.
8.2 PPC behoudt zich, indien en voorzover van toepassing, de intellectuele eigendomsrechten voor op de aan (potentiële)
afnemers verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek
van PPC onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan PPC ten dienste staande wettelijke
maatregelen tot waarborging van haar rechten.

Artikel 9. Klachten, aansprakelijkheid en garantie

9.1 De afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering te controleren. De afnemer dient tijdens deze controle na te gaan of
(transport)schade is opgetreden en of het geleverde tekorten vertoont. De afnemer is tevens verplicht om zo spoedig
mogelijk na aflevering te controleren of het geleverde ook aan het bepaalde in de overeenkomst voldoet.
9.1.1 De afnemer is verplicht om de klachten in verband met (transport)schade of tekorten die de afnemer bij aflevering kan
constateren, in verband met de plicht tot controle overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.1, binnen 36 uur na
levering gespecificeerd en per e-mail aan PPC op te geven. Bij gebreke daarvan verliest de afnemer jegens PPC al zijn
rechten op grond van dergelijke schade of tekorten tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding
van PPC.
9.2 Klachten met betrekking tot andere tekortkomingen dan de in artikel 9.2 bedoelde tekortkomingen dient de afnemer
schriftelijk en voldoende bepaald aan PPC op te geven terstond nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had
behoren te ontdekken, daarbij de termijn voor de controleplicht van artikel 9.1 in acht nemende, waarbij steeds in
acht genomen dient te worden dat een klacht met betrekking tot een zaak nimmer later dan 36 uur na aflevering van
die zaak kan worden ingediend. Na 36 uur wordt de afnemer geacht de gekochte zaken zonder schade te hebben
ontvangen. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van PPC hoeven klachten na deze termijn
niet door PPC te worden behandeld en verliest de afnemer jegens PPC al zijn rechten.
9.3 Klachten van de afnemer omtrent de geleverde zaken, ook indien zij tijdig zijn ingediend, hebben geen opschorting
van de betalingsverplichting van de afnemer tot gevolg.
9.4 De afnemer is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien een tijdig ingediende klacht door PPC gegrond
wordt geacht. PPC dient in dit geval de ondeugdelijke zaken te vervangen of de ontbrekende producten alsnog af te
leveren. PPC behoudt zich het recht voor om in plaats van vervanging of aanvulling van ontbrekende zaken te kiezen
voor teruggave van de verkoopprijs tegen retournering aan PPC van de reeds geleverde zaken. De afnemer is slechts
bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien PPC in gebreke blijft met vervanging van de zaken, teruggave van de
verkoopprijs, of met het alsnog leveren van ontbrekende zaken. De zaken die onderwerp zijn van een gegronde klacht
en voor vervanging in aanmerking komen worden of blijven eigendom van PPC. PPC kan de afnemer verplichten om
deze zaken, voor rekening en risico van de afnemer, aan haar te retourneren.
9.5 PPC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm of van welke aard ook ongeacht de wijze
waarop de actie is of wordt ingesteld, waaronder wanprestatie, onrechtmatige daad of anderszins, behoudens indien en
voor zover dit voortvloeit uit het bepaalde in de vorige leden van dit artikel of de schade te wijten is aan opzet of
grove schuld van de bedrijfsleiding van PPC. Behoudens opzet van de bedrijfsleiding van PPC is aansprakelijkheid
voor bedrijfs-, gevolg-, of indirecte schade steeds uitgesloten.
9.6 In geval van opzet of grove schuld van PPC wordt de aansprakelijkheid van de bedrijfsleiding van PPC ten opzichte
van de afnemer beperkt tot ten hoogste tweemaal het bedrag dat de afnemer aan PPC was verschuldigd in verband met
de specifieke transactie waaruit of in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan.
9.7 Alle buitenechtelijke en gerechtelijke kosten die zijn gemaakt in verband met de vaststelling van de schade en
aansprakelijkheid, alsmede ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte, ook indien deze kosten een in rechte
verkregen proceskostenveroordeling te boven gaan, komen ten laste van de afnemer indien deze op enigerlei wijze
tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen jegens PPC, waarbij tenminste 15% van het openstaande bedrag
in rekening wordt gebracht en niet minder dan 80 Euro.
9.8 PPC wordt door de afnemer gevrijwaard tegen aanspraken van derden op schadevergoeding ontstaan door of als
gevolg van een onjuist gebruik van de zaken geleverd door PPC, alsmede door een gebruik dat niet overeenkomstig de
constructies van PPC is.

Artikel 10. Ontbinding

10.1 PPC heeft het recht om de overeenkomst met de afnemer met onmiddellijke ingang, zonder dat nadere
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een
schriftelijke mededeling daartoe aan de afnemer, overigens zonder dat PPC tot enige schadevergoeding jegens de
afnemer is gehouden en onverminderd de overige rechten van PPC, indien:
a. de afnemer toerekenbaar tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen jegens PPC;
b. bedrijf van de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen, wordt stilgelegd, insolvabel is of wordt
geliquideerd;
c. de afnemer in staat van faillissement of surséance van betaling is geraakt, onder bewind- of onder curatele is
gesteld of een aanvraag omtrent faillissement, surséance van betaling, onder bewindstelling of onder
curatelestelling is ingediend;
d. beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen van de afnemer.

Artikel 11. Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk

11.1 Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te
maken, worden de afnemer extra in rekening gebracht.
11.2 Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle
werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Verkoopvoorwaarden verstaan elke omstandigheid die niet aan PPC is toe
te rekenen en waardoor de nakoming van de overeenkomst door PPC wordt verhinderd of nakoming door de afnemer
redelijkerwijs niet meer van PPC kan worden verlangd. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: stakingen en
andere collectieve acties van werknemers binnen en buiten het bedrijf van PPC, transportproblemen, het geheel of
gedeeltelijk tekort komen van een door PPC ingeschakelde derde en/of problemen met zaken waarvan PPC bij de
uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, tenzij deze daartoe in het algemeen ongeschikt zijn, oorlog,
oorlogsgevaar, oproer, molest alsmede iedere omstandigheid waardoor het voor PPC onmogelijk is om op normale
wijze tijdig de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, ongeacht of deze omstandigheden bij het aangaan
van de overeenkomst te voorzien waren. PPC blijft gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de
omstandigheden die verdere nakoming verhinderen intreden nadat PPC aan haar verplichtingen uit de overeenkomst
had dienen te voldoen.
12.2 De afnemer is in geval van overmacht aan de zijde van PPC niet gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden tenzij
de overmachtsituatie meer dan drie maanden heeft voortgeduurd. PPC is gerechtigd de overeenkomst met de afnemer
te ontbinden indien de uitvoering als gevolg van overmacht blijvend verhinderd is of redelijkerwijs bezwaarlijk is
voor PPC. De afnemer zal in enig geval van overmacht, als is weergegeven in dit artikel, nimmer gerechtigd zijn tot
enige schadevergoeding van PPC.

Artikel 13. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden op grond van artikel 1 van toepassing zijn
verklaard, is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen ontstaan uit of voortvloeiende uit een overeenkomst waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden van
toepassing zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij op grond van dwingend recht een
andere rechter bevoegd is.

Het artikel wordt toegevoegd aan uw winkelwagen